ANBI

Het RSIN (fiscaal nummer) van Stichting Behoud Havekes Mölle is 0064.82.284

Contactgegevensanbi_logo

Stichting Behoud Havekes Mölle

Hietweideweg 41

7391 RA  TWELLO

Telefoon: 0571-276576 (LET OP: Niet voor afspraken of bestellingen; dit is niet het telefoonnummer van de molen)

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:                             dhr. Wido Derks

Secretaris:                              mevr. Rommie Eisma

Penningmeester:                dhr. Hans Ellenbroek

Alg. bestuursleden            dhr. Erik Tijman, dhr. Gerrit ten Hake

Beloningsbeleid

Niemand binnen de Stichting ontvangt een beloning. Dit geldt voor zowel bestuursleden als de vrijwillige molenaars.

Beleid, doelstelling en verslag van de uitgeoefende activiteiten

Doelstelling Stichting

De Stichting heeft ten doel de molen aan de Molenstraat te Twello, genaamd “Havekes Mölle” voor het nageslacht te behouden. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door de molen in bedrijfsklare toestand te onderhouden, daar waar nodig te restaureren en te exploiteren om in haar eigen onderhoud te kunnen voorzien.

Bijzondere status

De Havekes Mölle, gebouwd in 1898, is een Rijksmonument.

Activiteiten van de Stichting

De molen is iedere zaterdag geopend en wordt gerund door een vijftal vrijwilligers. De molen is in bedrijfsklare toestand te bezichtigen en er worden rondleidingen verzorgd. De molen is tijdens de openingstijden in werking. Ook is op aanvraag op andere dagen van de week, de molen voor groepen te bezichtigen. Zoveel mogelijk wordt er gemalen en de geproduceerde producten worden in de molen verkocht. De vrijwilligers verrichten regelmatig klein onderhoud. Twee vrijwilligers zijn tevens instructeur en leiden nieuwe molenaars op.

Inkomsten van de Stichting

De Stichting heeft ca. 80 donateurs die jaarlijks een bijdrage overmaken. Daarnaast zijn er inkomsten door de verkoop van meel, enige andere molen/meel gerelateerde producten en entreegelden. De donateursbijdrage is ca. € 850,- per jaar en de opbrengst uit de winkelverkopen (inclusief entreegelden) bedraagt ca. € 3.500 per jaar. Daarnaast worden er ten behoeve van projecten, om verbeteringen (vanuit historisch perspectief) in de molen te realiseren, fondsen aangeschreven.

Uitgaven van de Stichting

De Stichting heeft te maken met onvermijdelijke kosten voor het beheer van de molen, zoals o.a. verzekeringen, beveiliging en energieverbruik. Daarnaast wordt jaarlijks geld uitgegeven aan onderhoud van de molen om deze in goede conditie te behouden. Onderhoudskosten zijn tot 60% subsidiabel bij het Nationaal Restauratiefonds, provincie en gemeente. De niet subsidiabele onderhoudskostenkosten komen voor rekening van de Stichting.

Beheer en besteding van het vermogen

Het vermogen van de stichting bedroeg eind 2016 ca. € 18.000,- Dit geld wordt beheerd door het weg te zetten op een spaarrekening. De besteding van het vermogen is gericht op het opvangen van liquiditeit schommelingen, omdat de onderhoudskosten door de Stichting voorgefinancierd worden. Daarnaast wordt er gestreefd een buffervermogen aan te leggen voor onvoorziene omstandigheden waarin de gebruikelijke onderhoudssubsidie niet voorziet, dan wel een eigen bijdrage te leveren aan die projecten die niet volledig door fondsen worden gedekt.

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2016

Welkom op de website van Stichting behoud Havekes Mölle te Twello gemeente Voorst